Ochrona danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, podczas gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w poniższym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Dane osobowe na tej stronie są przetwarzane przez jej operatora. Dane kontaktowe znajdują się w Impressum.

Jak gromadzimy Państwa dane osobowe?

Niektóre dane zostają przez nas gromadzone w momencie, gdy je nam Państwo przekazują, np. gdy podają nam Państwo swoje dane w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony).

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników. Na tej stronie internetowej gromadzone są anonimowe statystyki odwiedzin. Statystyki te pokazują na przykład, jak często witryna była odwiedzana w danym miesiącu, jak długo był tam anonimowy użytkownik i czy kliknął na jedną lub więcej podstron. Operator serwisu nie może wyciągać żadnych wniosków na temat danej osoby, nie odbywa się również monitorowanie przez Google Analytics.

Jakie przysługują Państwu prawa odnośnie danych osobowych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Ponadto w określonych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności pod „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Analizy i narzędzia stron trzecich

Na tej stronie internetowej gromadzone są anonimowe statystyki odwiedzin. Statystyki te pokazują na przykład, jak często witryna była odwiedzana w danym miesiącu, jak długo był tam anonimowy użytkownik i czy kliknął na jedną lub więcej podstron. Operator serwisu nie może wyciągać żadnych wniosków na temat danej osoby, nie odbywa się również monitorowanie przez Google Analytics.

Pliki cookie i raporty dotyczące danych dostępowych

Używamy „cookies sesyjnych” z VG Wort, Monachium, do pomiaru dostępu do tekstów w celu rejestrowania prawdopodobieństwa kopiowania. Pliki cookie sesji to małe jednostki informacji, które dostawca przechowuje w pamięci RAM komputera odwiedzającego. W pliku cookie sesji zapisywany jest losowo wygenerowany, unikalny numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Pliki cookie sesji nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pomiary te są przeprowadzane przez Kantar Germany GmbH zgodnie ze skalowalną centralną metodą pomiarową (SZM). Pomagają one w określeniu prawdopodobieństwa powielania poszczególnych tekstów w celu zaspokojenia roszczeń prawnych autorów i wydawców. Nie zbieramy danych osobowych za pomocą plików cookie.

Na wielu naszych stronach znajdują się wywołania JavaScript, za pomocą których zgłaszamy dostęp do Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). [Dzięki temu nasi autorzy mogą uczestniczyć w dystrybucji VG Wort, która zapewnia ustawowe wynagrodzenie za korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG.

Możliwe jest również korzystanie z naszych usług bez plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o ich wysyłaniu.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania skalowalnego centralnego systemu pomiarowego

Nasza strona internetowa oraz nasza mobilna oferta internetowa wykorzystują „Scalable Central Measurement Method” (SZM) firmy Kantar Germany GmbH do określenia parametrów statystycznych służących do określenia prawdopodobieństwa powielania tekstów.

W procesie tym gromadzone są anonimowe wartości pomiarowe. Pomiar liczby dostępów wykorzystuje alternatywnie plik cookie sesji lub sygnaturę, która jest tworzona z różnych automatycznie przekazywanych informacji z przeglądarki, w celu rozpoznania systemów komputerowych. Adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie anonimowej.

Procedura została opracowana z należytym uwzględnieniem ochrony danych. Jedynym celem procedury jest określenie prawdopodobieństwa skopiowania poszczególnych tekstów. W żadnym momencie nie są identyfikowani poszczególni użytkownicy. Twoja tożsamość zawsze pozostaje chroniona. Nie będziesz otrzymywać żadnych reklam za pośrednictwem systemu.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają na osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące osoby odpowiedzialnej

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Anna Kiefer
Tempelhofweg 3
30179 Hannover

Telefon: 0151 546 74341
E-Mail: info@sprache-medizin.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili, wysyłając nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, znajduje się w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i uzasadnione powody do przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów RODO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie ich zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Nasza strona używa szyfrowania SSL lub TSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z protokołu „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresowym.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i korygowanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych na Państwa temat danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w Impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w Impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania kontroli mają Państwo prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • W momencie gdy nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych ale jednocześnie będą one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy wziąć pod uwagę interesy Państwa i naszej firmy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili zawierających treści reklamowe

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w obowiązkowej w Impressum w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy poniższej strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie czynią naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików to tak zwane pliki cookie ,,sesyjne” (tymczasowe). Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki ciasteczek pozostaną na Państwa komputerze do czasu ich usunięcia. Takie pliki umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej. Pozwala to na szybsze ładowanie strony przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i zezwalali na nie tylko w indywidualnych przypadkach. W szczególnych przypadkach przeglądarka może też wykluczać akceptację plików cookie, lub też po zamknięciu przeglądarki uruchamiać ich automatyczne usuwanie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatnośći o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika zdarzeń serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika zdarzeń serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Do tych informacji należą:

  • typ i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • format URL
  • nazwę serwera dostępnego komputera
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnym pod względem technicznym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika zdarzeń serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku gdy prześlą do nas Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu odpowiedzi na pytanie oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie zostaną przekazane dalej bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając nieformalny email. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, aż do momentu ich cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie, oraz gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych dotyczących klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, projektowania zawartości strony lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu za nią faktury.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Dane kontaktowe, które nam Państwo podali, pozostaną zapisane w pliku klienta do czasu, aż poproszą Państwo operatora tej strony internetowej o ich usunięcie. Oznacza to, że po ponownym skontaktowaniu się z nami nie muszą Państwo ponownie podawać wszystkich danych kontaktowych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przesyłanie danych osobowych po zawarciu umowy o świadczeniu usług i udostępnianie treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umów, na przykład instytucji kredytowej upoważnionej do przetwarzania płatności.

Dalsza transmisja danych nie będzie miała miejsca lub będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, na przykład w celach reklamowych, bez Państwa wyraźnej zgody,

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub w działaniach przed jej zawarciem.